Sanatorium Uzdrowiskowe Watra

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA –
-CEL: KORZYSTANIE Z USŁUG LECZENIA SANATORYJNEGO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe „WATRA” 33-380 Krynica-Zdrój ul. Piękna 19 NIP 525-238-99-51, REGON 140913628-, KRS pod nr: 0000275133.              Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: email: su_watra@wp.pl lub pisząc na adres: Sanatorium Uzdrowiskowe „WATRA” 33-380 Krynica-Zdrój               ul. Piękna 19.

2.Dane osobowe pacjentów są wykorzystywane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  1. a) ustalenia tożsamości pacjentów zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, co stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
  2. b) prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów prawa, w tym ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, co stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
  3. c) kontaktowania się w związku z prowadzoną działalnością oraz udzielonymi świadczeniami, w tym umówionymi wizytami co stanowi uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Przetwarzane dane osobowe mogą objąć wszelkie dane osobowe niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej, w tym dane o stanie zdrowia. Administrator danych osobowych ma ustawowy obowiązek zachowania danych osobowych w tajemnicy.
  5. Administrator informuje, że podanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej jest obowiązkowe – bez podania danych osobowych administrator nie będzie mógł wypełnić ciążących na nim obowiązków, a w konsekwencji może odmówić umówienia wizyty lub udzielenia świadczenia leczniczego.
  6. Administrator informuje, że w związku z regulacjami prawnymi dane osobowe będą przechowywane przez co najmniej 20 lat od momentu dokonania ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej.
  7. Administrator może przekazać dane pacjentów podmiotom, które świadczą na jego rzecz usługi związane ze wsparciem działalności. W szczególności dotyczy to usług wsparcia informatycznego,  lub wsparcia prowadzonej przez administratora działalności. Dane osobowe mogą zostać również przekazane innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości opieki medycznej. Ponadto, dane osobowe mogą zostać udostępnione wskazanym przez pacjenta osobom.
  8. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator informuje również o prawie dostępu do danych osobowych, prawie ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Administrator informuje również o prawie do sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych do innego administratora danych.
  9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne Państwa dane osobowe nie podlegajązautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.

Informujemy również, że :
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

INFORMACJA DLA OSÓB, OD KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY ZEBRANE

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO

informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe „WATRA”       33-380 Krynica-Zdrój ul. Piękna 19,  NIP 525-238-99-51, REGON 140913628-, KRS pod nr: 0000275133.           Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:                                      e-mail su_watra@wp.pl  lub pisząc na adres: Sanatorium Uzdrowiskowe „WATRA”, 33-380 Krynica-Zdrój;                        ul. Piękna 19.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– świadczenia usług medycznych
– świadczenia usług hotelowych i rekreacyjnych
– ochrony osób i mienia.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

–  zawarcia i realizacji umowy
–  obowiązek prawny

Państwa dane osobowe:

– mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują z sanatorium  lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy w tym umowy powierzenia przetwarzania danych  osobowych  oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe przechowywane będą:

– w przypadku świadczeń medycznych – 20 lat

– w pozostałych przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz 5 lat dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Posiadają Państwo prawo:

– dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania   danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Posiadają Państwo prawo żądania od SU „WATRA” przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa wymaganych przez SU „WATRA” danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy na świadczenie usług, wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy.

Państwa dane osobowe nie  podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO:
informujemy, że:

Sanatorium Uzdrowiskowe „WATRA” 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Piękna 19  NIP 525-238-99-51, REGON 140913628-, KRS pod nr: 0000275133 Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: su_watra@wp.pl, lub pisząc na adres: Sanatorium Uzdrowiskowe „WATRA” 33-380 Krynica-Zdrój ul. Piękna 19.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– świadczenia usług medycznych,
Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność:

– realizacja umowy zawartej Ze szpitalami i klinikami w zakresie koordynowanej opieki specjalistycznej,
– podjęcia działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy,
– wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na sanatorium,
Sanatorium Uzdrowiskowe „Watra” będzie przetwarzała następujące kategorie Państwa danych osobowych:

– imię i nazwisko
– PESEL
– adres zamieszkania
– płeć
– nr telefonu
– informacje o stanie zdrowia
– informacje o procedurach medycznych zrealizowanych w trakcie pobytu.
– wizerunek

Państwa dane osobowe:

– mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują ze SU „WATRA” lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy, w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;
– nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi archiwizację dokumentacji medycznej.

Posiadają Państwo prawo:

– dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania   danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
– posiadają Państwo prawo żądania od SU ”WATRA” przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych;
– mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
– Państwa dane osobowe nie  podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY POZYSKANE Z NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO:

informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych 2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe „WATRA” 33-380 Krynica-Zdrój ul. Piękna 19  NIP 525-238-99-51, REGON 140913628-, KRS pod nr: 0000275133 Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: su_watra@wp.pl  lub pisząc na adres: Sanatorium Uzdrowiskowe „WATRA” 33-380 Krynica-Zdrój; ul. Piękna 19.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– świadczenia usług medycznych,
Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność:

– realizacja umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia,
– podjęcia działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy,

SU „WATRA” będzie przetwarzała następujące kategorie Państwa danych osobowych:

– imię i nazwisko
– PESEL
– adres zamieszkania
– płeć
– nr telefonu
– informacje o stanie zdrowia
– informacje o procedurach medycznych zrealizowanych w trakcie pobytu

 Państwa dane osobowe:

– mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują ze SU „WATRA” lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy, w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;

– nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi archiwizację dokumentacji medycznej.

Posiadają Państwo prawo:

– dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania   danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
– posiadają Państwo prawo żądania od SU „WATRA” przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych;
– mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Państwa dane osobowe SU „WATRA” pozyskała od Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia kierujących na świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego, tj.:

Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ , 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6;

Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego, 85-863 Bydgoszcz, ul. Łomżyńska 33

Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16

Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9b

Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58

Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 31- 053 Kraków, ul. Ciemna 6

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 45-315 Opole, ul. Głogowska 37

Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 35-032 Rzeszów ul. Zamkowa 8

Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3

Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 9

Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 60-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158

Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA –
CEL: SKŁADANIE PODAŃ I CV W CELU ZATRUDNIENIA

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Część informacyjna

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.04.2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej: RODO informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe „WATRA” 33-380 Krynica-Zdrój ul. Piękna 19  NIP 525-238-99-51, REGON 140913628-, KRS pod nr: 0000275133 Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: su_watra@wp.pl, lub pisząc na adres: Sanatorium Uzdrowiskowe „WATRA” 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Piękna 19
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji (a w razie wyrażenia stosownej zgody przez okres roku na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych)

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Bez-nazwy-1